Kontakt: +421 910 568 152
Tatranská 208/94, Stará Lesná Pozrieť na mape
Rýchla rezervácia a kvalitné služby

Rýchla rezervácia a kvalitné služby

Dvojlôžkové izby s manželskou posteľou alebo oddelené

Dvojlôžkové izby s manželskou posteľou alebo oddelené

Spoločenská miestnosť s kozubom

Letná terasa

Spoločenská miestnosť s kozubom

Spoločenská miestnosť s kozubom

Rezervácia izieb

Vybavenie izieb

Okolie a centrum

Ubytovací poriadok

1. Pracovníci zodpovední za recepciu sú povinní odpovedať včas na každú
objednávku na ubytovacie služby. Objednávky ubytovacích služieb urobené
písomne alebo iným spôsobom, ktoré boli pracovníkmi zariadenia potvrdené
a neboli objednávateľom včas ( deň vopred ) zrušené sú obojstranne
záväzné.  O všetkých prevzatých a potvrdených objednávkach vedie
prevádzkovateľ zariadenia evidenciu.

2. Pracovníci ubytujú len hosťa, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto
účelom je povinný každý hosť predložiť svoj osobný doklad o totožnosti
(občiansky preukaz, platný pas alebo iný doklad o totožnosti).

3. Ubytovať je možné i hosťa, ktorý má trvalé bydlisko v mieste
penziónu. Pracovník recepcie vydá hneď pri nástupe kľúč od izby.

4. Používať ubytovacie zariadenie je povolené len osobám, ktoré nie sú
postihnuté infekčnými ochoreniami.

5. Ubytovacie zariadenie môže v osobitných prípadoch ponúknuť hosťovi
aj iné ako dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od už
potvrdenej objednávky.

6. Za peniaze a cenné veci zodpovedá zariadenie iba v tom prípade, ak sú
im zverené do uschovy.

7. Pre prijímanie návštev sú určené len vyhradené spoločenské
priestory. Na izbe môže ubytovaný hosť prijímať návštevy neubytovaných
hostí len so súhlasom pracovníka zariadenia, po zapísaní sa do knihy
návštev a to v čase od 10,00 do 20,00hod.

8. Ubytovacie zariadenie zabezpečuje hosťom služby minimálne v rozsahu
určenej vyhláškou v stanovenej kategórii.

9. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6,00 hodinou rannou uhradí cenu za
ubytovanie za celú predchádzajúcu noc.

10. V izbe a spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie
hosť bez súhlasu vedenia ubytovacieho zariadenia premiestňovať
zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete
alebo inej inštalácie.

11. Hosť je povinný pri odchode z izbyb a kúpelní uzatvoriť vodovodné uzávery a
riadne uzavrieť dvere.

12. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechať deti do 12r. bez
dozoru dospelých osôb v izbe a  v ostatných spoločenských priestoroch
ubytovacieho zariadenia.

13. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas doby pobytu majú právo
vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností zamestnanci
penziónu –   chyžná a v prípade potreby údržbár.

14. V čase od 22:00 do 7:OO hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.

15. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá
hosť podľa platných právnych predpisov.

16. Sťažnosti hosťa a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti
ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie penziónu.

17. V deň príchodu sa môžu hostia ubytovať od 14.00 hod.
V deň odchodu musia hostia opustiť izbu do 10.00 hod,
potom  účtujeme cenu ako daľší deň.

18. Raňajky sú podávané od 07.00 hod. do 09.30 hod. Nakoľko raňajky nie
su v cene ubytovania je potrebné ich objednať deň vopred.

19. Akékoľvek nezrovnalosti vo vybavení izby sa
hlásia v deň príchodu. Prípadné závady počas pobytu sa
hlásia  okamžite po ich zistení vedeniu zariadenia.

20. Kľúče od izieb sú k dispozícii počas celého pobytu.
Za stratu kľúča,  účtujeme poplatok 15 Eur.

21. V priestore penziónu nie je povolené ubytovanie spolu s domácimi
zvieratami.

22. V prípade porušenia ubytovacieho poriadku má právo službukonajúci
prevádzkový pracovník penziónu žiadať okamžitú nápravu a v prípade
opakovaného porušenia žiadať ukončenie pobytu.